מפות רקע היסטורי עדויות דף ציר


!לארשי ץראב לצרה לש עסמה ןמויל םיאבה םיכורב

.לארשי ץראל תינויצה תחלשמה לש עסמה רחא בוקעל ולכות הז רתאב

החסונ םהבש ןושארבש םיינויצ םיסרגנוק ינש ומייקתה רבכש רחאל ךרענ עסמה
2-ה םלהליו ינמרגה רסיקה יכ ררבתהשכ .ינויצה ןויערה שומימל לזב תינכות
וב שוגפל לצרה הוויק ,תינאמ'תועה תורסיקה לש קלחכ ,לארשי ץראב רקבל דמוע
.ותינכות תא וינפב גיצהלו

ךרואל תוארל ןתינ םתוא) בתכ ומצע לצרהש ןמויה יפד ,ירוטסיה עקר וזכור רתאב
םירבח לש תויודע ןכו (תופמ יבג-לע לצרה לש תומדקתהה ביתנ ךרואל וא ןמזה ריצ
.ץראהמ םידוהי לשו לצרה לש ותחלשמב םיפסונ
ושיקה ,לשמל .עדימל עיגהל ידכ ןחלושה לעש םירזיבאב םג שמתשהל ןתינ
.ןמויה תא לבקל ידכ רפסה לע


!בל ומיש םירומ
הרומל ךירדמ םכתושרל