לצרה (רודואית) באז ןימינבוייחב ןויצ תודוקנ

תוימשיטנאה לש התעפשה

ינויצה לעפמהוייחב ןויצ תודוקנ


םימי םתואב התייהש) טשפדובב 1860 תנשב יאמב 2-ב דלונ לצרה (רודואית) באז ןימינב
.טנמאיד תיבל טנא'ג ומאלו בקעי ויבאל ,(תירגנוה-ורטסואה הכלממה לש קלח
.תורפסה תבהא תא ול הליחנהו וכוניחל הגאדש איה ומאו תואקנבבו רחסמב קסע ויבא

,תאז םע .הניווב ןכמ רחאלו ,טספדובב םייחה חרואב הבלתשה ,תללובתמ התיה ותחפשמ
לביק ךכ .תידוהיה תרוסמה יגהנמ לע הרמש ףאו ידוהיה האצומ תא הריתסה אל
רפס-יתבב דמל רתוי רחואמ .הווצמ-רב סקט ול ךרענ ףאו ,ידוהי ךוניח ותודליב לצרה
,הניול ותחפשמ הרבע 1878-ב .הפוקת התואב תינמרג-תידוהיה "הלכשה"ה חורב ,םייללכ
.םיטפשמב ההובג הלכשה שכר הבו

תבוטל ןטפשמכ ותדובע תא חנז אוה ןכלו ,םייתורפס תונורשכ וב ולגתה ריעצ ליגמ
םיסרגנוקה שארב דמע רשאכ םג ךישמה וז ותוליעפב .תואזחמהו תורפסה ,תונותיעה
.םיינויצה

גוזה-ינב םלוא ,הפי ולע אל ןיאושינה ייח .ראואשנ תיבל הילויל לצרה אשינ 1889-ב
.הדורטו סנה ,הנילואפ :םהידליל תפתושמה םתגאד לשב דחי וראשנ


תוימשיטנאה לש התעפשה


תונויער לצרה ריכה ,תימואל-בר התייהש ,תירגנוה-ורטסואה הכלממב יחש ידוהיכ
.ימואל רורחשל ופאשו הכלממב ויחש ,םימע לש םיימואל
םיימשיטנאה םיבתכה תא ארק אוה :וייח לש םינוש םיבלשב לצרה עדוותה תוימשיטנאל
ישיא ןפואב תוימשיטנאב שח אוה .(1891) יתפרצה ןומירד לשו (1882) ירטסואה גניריד לש
.הז עקר לע הנממ רטפתה םימילו ,'היבלא' םיטנדוטסה תדוגאב רבח ותויהב

ונממ תוקומע עפשוהו ,'הסרפ הוורפ היינ' ןותיעה םעטמ סופיירד טפשמ תא רקיס לצרה
םעה תייעב לש ירקיעה רוקמה איה תוימשיטנאה יכ ,הרכהה וב הלישבה טפשמה ךלהמב
,ןיבה אוה .תידוהיה היעבה ןורתפל לצרה לש ותשיגב הנפמל המרגו ,הלוגב ידוהיה
אוה ךכל ןורתפה יכ ,ןימאהו ,םידוהי םיאצמנ ובש םוקמ לכב תמייק תוימשיטנאה יכ
.תידוהי הנידמ תמקה


ינויצה לעפמה


תידוהי הנידמ םיקהל ךרוצב (תינידמה תונויצה יבאל םימיל בשחנש) לצרה לש ותנומא
ןורבל הנפ אוה .ותינכותב ןוה ילעב ןיינעל הסינ הליחת .ישעמ ןורתפל ךרדה תא הללס
םסרפל טילחה ,ךכיפל .ףסה לע החדנ ךא ,הניטנגראב בשייתהל םידוהיל עייסש ,שריה
דסייש ןותיעב ויתונויער תא ץיפהלו ,(1896) 'םידוהיה תנידמ' תרבוחב ויתונוכת תא
.(םלועה) 'טלו יד' 1897-ב


תשיכרב ותוא ןיינעל שקיבו ,יכרותה ןטלושה םע שגפנ אוה .ודבל לעפ ןושארה בלשב
יגיהנמ לש םתכימת תא שקיב תאזה תינכותל .לארשי-ץראב תידוהי תובשייתהל רטרא'צ
טילחהו םדי-לע החדנשמ .דלישטור ןורבה לש ונומימ תאו הינטירבב תידוהיה הליהקה
.ידוהיה רוביצה יגיצנ לש ינויצ סרגנוק סוניכ םזיו ידוהיה רוביצל תונפל לצרה


הרצונ וינויד ךלהמבו ,לזבב ןושארה ינויצה סרגנוקה סנכתה ,1897-ב טסוגואב 31-29-ב
הארקש ,תינכותב יוטיב ידיל ואב הלאה תונויערה .תינויצה העונתל תינויער תיתשת
".ץראב ידוהיה םעל יולג טפשמב חוטב טלקמ תשיכרל"
תינויצה העונתה תודסומ ומקוה םהבש ,םיסרגנוק השיש לש שארה-בשוי היה לצרה
.תינויצה תינכותה הבצועו

שקיב ותאווצב .ועוציבל תינוגרא תיתשתו ןוזח וירחא ריאשמ אוהשכ ,לצרה רטפנ 1904-ב
רהב רבקנ אוהו ,הצרא ויתומצע ולעוה 1949 טסוגואב ,ןכאו .לארשי-ץראב רבקיהל
.לצרה רה :ומש תא אשונה