מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור (חל"צ)