יש לי סוד - אני לומד חשבון יש לי סוד - אני לומד חשבון
 
אובמ

?ןובשח דמול ינא - דוס יל שי הדמולה יהמ
םוימויה ייחמ דרפנ יתלב קלח םה תיטמתמה הפשהו הבישחה ךרד ,םייטמתמה םיגשומה
הגרדהב םינבנ הלא לכ .תוהובג תומרב תיעדמ הבישחל תיתשתה םהו רפסה-תיב ייחמו
לש םינושארה תודוסיל םידליה תא ףושחל בושח ןגה ליגב רבכ ןכל .דואמ ריעצ ליגמ
תיתיווח ךרדב םתלוכי תמרל תומיאתמה תונוש תויוליעפב תויוסנתה ידי לע הקיטמתמה
.הנהמו

- דוס יל שי הדמולה החתופ ךכ םשל
םידליה תא תחקול איה
.ןובשח דמול ינא
םה וכלהמבש עסמ ,תודגאה רעיב םוסק עסמל
שמשמה עדי השימגו תגרודמ הרוצב םישכור
תיוולב .תילאמרופ הדימל לש סיסבו הלחתה
.תודגאה רעיל םיסנכנ םידליה םסוקה ןילרמ
הייגלש תא ,המודא הפיכ תא םישגופ םה םש
םע דחי םיקחשמו םיבודה תשולשו הבהז תאו
.תמסוקה הנילודרוג לש םידליה ןגב רעיה ינכוש

 
יתומכה טביהב םירושקה םיאשונב תקסוע ןובשח דמול ינא - דוס יל שי הדמולה
םיאשונהמ קלחב ןכו ןגה לש תרגסמה תינכתב םיטרופמה (רוסיחו רוביח דעו היינממ)
תוליעפ ידכ ךות םתוא הנקמו הלאה םיאשונב תוידוסיב תלפטמ הדמולה .'א התיכ לש
תורידגמו םידליה תא תוליעפמה תואמגוד ידי לע ןה - תונוש םיכרדב תישחומ
רבסה םידליל קפסמה ידיימ בושמ תועצמאב ןהו תויטמתמ תולועפו םיגשומ קיודמב
.תוליעפה תא םכסמו החלצהל םתוא ןווכמ ,םתוגהנתה לע יגול

תודוקנב םיאצמנה ,ןגה ליגב םידלי ןיב םייקה ברה ינושל הדמולה תא םיאתהל ידכ
ישוק רדס יפל תולטמה וגרוד ,ישיאה בצקבו דוקפתה תמרב ,יתוחתפתהה ףצרב תונוש
.ילמסה לא ישחומהמ ,ילנויצרפואה לא יביטיאוטניאהמ ,בכרומה לא טושפהמ - הלוע
םנוצרכ רוזחלו תוישפוחב תוליעפל תוליעפמ רובעל םילוכי םידליה גורידה תורמל
םה תויוליעפה בורב - ךכמ רתויו ןמז תלבגמ םהל ןיא .ועציב רבכש תויוליעפל
.הבושתה ןתמ ינפל טבלתהלו תוסנל ,םמצע תא קודבל םילוכי

םידליה לצא וחתפי הדמולב הדובעה תובקעב ואוביש האנההו החלצההש םיענכושמ ונא
.דיתעב םתחלצהלו םתוחתפתהל םורתיש הקיטמתמל יבויח סחי


 
?המיאתמ הדמולה ימל
הדמולה יאשונ
םיידומיל םירושיכ
?הדמולב םישמתשמ ךיא
רפסה-תיבבו ןגב הדמולב שומישה
תויוליעפ