םינתשמל םירפסממ
םינוש םילוע םיווק ןיב םילדבה
ףרגל תוגרדמ תיינב
רייצלו רפסל
  המאתה יללכ
םילוקש םייוטיב תיווק היצקנופ
  היצקנופה גשומב הקמעה
האוושמ לש תונורתפ תאיצמ
שרפהה ףרג תרזעב
תויצקנופ לש האוושה
  דחא הנתשמב תוילולימ תולאש
  תויעוביר תויצקנופ
  םינתשמ ינשב היצקנופ