הנושאר היילע - ץראב ידוהיה בושייה


.הפוריא-חרזממ םבור ,םידוהי ףלא 35-כ ץראל ולע 1904-1882 םינשב
,הירבט ,ופי ,םילשורי ומכ ,ידוהי בושיי םייק רבכ היה ןהבש םירעב בשייתה םהמ קלח
תונושארה םינשב םיישקל ועלקנש - תובשומ - םייאלקח םיבושיי ומיקה םטועימ .דועו תפצ
תופיפכ לש רטשמ תרגסמב םייקתהלו ךישמהל תובשומל עייס דלישטור ןורבה .ןמויקל
.ומעטמ םיחקפמו םידיקפל
.ידוהיה בושייה לש תובשומבו םירעב רקיב אוה ץראל לצרה עיגה רשאכ

:םוקמל עדוותהל ידכ המישרב םש לע ושיקה


לארשי הוקמ
ןויצל ןושאר
הנויצ סנ
תובוחר
םילשורי